Facebook chat

BẢNG XẾP HẠNG DN COC

GIẤY CHỨNG NHẬN XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP

Được Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam xem xét và đánh giá

NĂM 2014

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017

NĂM 2018-2019